چــــــــــادر

رخت ـ زیبای آسمانی را  خواهرم با غروربر سر کن  نه خجالت بـــــــــکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باورکن بوی_زهرا ومریم و هاجر از پرـ چادرت سرا  زیر است بشکند آن قلم که بنویسد: "دمده گشت و دست وپاگیـــــــر" است توی بال _فرشته ها انگار حفظ وقت عبورمی آیی 

<-BlogAbout->,چــــــــــادر,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت