چــــــــــادر

رخت ـ زیبای آسمانی را  خواهرم با غروربر سر کن  نه خجالت بـــــــــکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باورکن بوی_زهرا ومریم و هاجر از پرـ چادرت سرا  زیر است بشکند آن قلم که بنویسد: "دمده گشت و دست وپاگیـــــــر" است توی بال _فرشته ها انگار حفظ وقت عبورمی آیی  کوری چشمهای بی عفت  مثل یک کوه نور می آیی حفظ و پوشیده در صدف انگار ارزش وشان خویش میدانی با وقاری ومثل یک خورشید  پشت یک ابر_تیره میمانی خسته ای از تمام مردم شهر  از چه

<-BlogAbout->,چــــــــــادر,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت