یا حسین ....

        ارسال به      نظرات(9)         خبر آمد كه یلی می آید.... دوشنبه 1393/03/19     نوشته شده توسط:محمد علی     خبر آمد كه یلی می آید فاتح بی مثلی می آید خبر آمد قمری می آید روبهان! شیر نری می آید تا نگشتید در این بیشه شكار بهترین راه؛ فرار ست فرار تا كه عطر خوش كوثر آمد همه گفتند پیمبر آمد همه گفتند كه

<-BlogAbout->,یا حسین ....,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت