جها لـــــــــــــــــــــــتجها لـــــــــــــــــــــــت

کــــــاری کــــرد کــــه پــــیرزن ایرانی گـــــــاو خود را بفروشد کـــه مشرف مکه شود! تـــــا عرب از شتر به لامبر گینی واز چادر به برج برسد ومردم ما سعادت را دو  دستی به اعراب تقدیم کنند.  که شاید سعادت خود در دنیا دیگر یابند!!! ایا میدانید خـــــدا کجاست ؟؟؟؟خدا در قل

<-BlogAbout->,جها لـــــــــــــــــــــــتجها لـــــــــــــــــــــــت,dfhfh

جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت