dfhfh

مطالب مرتبط

چادر

جها لـــــــــــــــــــــــتجها لـــــــــــــــــــــــت

کــــــاری کــــرد کــــه پــــیرزن ایرانی گـــــــاو خود را بفروشد کـــه مشرف مکه شود! تـــــا عرب از شتر به لامبر گینی واز چادر به برج برسد ومردم ما سعادت را دو  دستی به اعراب تقدیم کنند.  که شاید سعادت خود در دنیا دیگر یابند!!! ایا میدانید خـــــدا کجاست ؟؟؟؟خدا در قلــــــب مادری است که برای مداوای فرزندش کلیه اش  را میفروشد و خدا در قلب کودکی است که در همسایگی حـــــاجی از فقر ناله میکند وحاجــــــــــی در بین عربها به دنبال  خـــــــــــــــــــــــــــــــــدا میگ

نمایش ادامه مطلب


چــــــــــادر

رخت ـ زیبای آسمانی را  خواهرم با غروربر سر کن  نه خجالت بـــــــــکش نه غمگین باش چادرت ارزش است باورکن بوی_زهرا ومریم و هاجر از پرـ چادرت سرا  زیر است بشکند آن قلم که بنویسد: "دمده گشت و دست وپاگیـــــــر" است توی بال _فرشته ها انگار حفظ وقت عبورمی آیی  کوری چشمهای بی عفت  مثل یک کوه نور می آیی حفظ و پوشیده در صدف انگار ارزش وشان خویش میدانی با وقاری ومثل یک خورشید  پشت یک ابر_تیره میمانی خسته ای از تمام مردم شهر  از چه

نمایش ادامه مطلب